MPA西部彩虹班论文答辩会
来源: 时间:2012-03-30

 

答辩委员会在审查论文并提出问题 

 

 

MPA西部彩虹班学员在进行论文答辩 

 

 

戴桂英出席西部彩虹班学员论文答辩会

 

 

西部彩虹班学员在参加论文答辩

 

MPA西部彩虹班学员在准备论文答辩

 

 

来自陕西的学员在汇报学习心得